Regulamin serwisu premiumwineacademy.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem witryny premiumwineacademy.pl jest Premium Wine Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 228 lok. 1, 02-670 Warszawa
 2. Celem działania witryny premiumwineacademy.pl zarazem sklepu z możliwością rezerwacji i zakupu win jest możliwość zaoferowania i ułatwienie sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu napojów winiarskich zarejestrowanym członkom witryny oraz przynależnego Premium Wine Academy Sp. z o.o. klubu Winethropology Club, którego właścicielem jest, w wieku powyżej ukończonego 18 roku życia. Sprzedaż prowadzona jest w punkcie sprzedaży, który jest zarazem miejscem zawierania umów sprzedaży detalicznej win o nie wyższym stężeniu alkoholu jak 18%. Punkt sprzedaży detalicznej znajduje się pod adresem ul.– wydzielone stoisko Premium Wine Academy Sp. z o.o. w restauracji Cafe Imprial ul. Przejazd 6, lokal 9UŻ, 02-654 Warszawa.
 3. Premium Wine Academy Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Warszawy na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231). na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr UD-IV-WDG-7340/I/B-1144/2021 z dnia 22-12-2021.
 4. Dane kontaktowe sprzedawcy telefon +48 501 048 295, e-mail: biuro@premiumwineacademy.pl Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o witrynie premiumwineacademy.pl, klubie Winethropology Club i/lub sklepie z winami dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w punkcie 1.
 5. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie klubowej sklepu z winami premiumwineacademy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 6. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
  • Sprzedawcy lub Winethropology Club – rozumie się przez to właściciela witryny premiumwineacademy.pl , którym jest Premium Wine Academy sp. z o.o., jednocześnie będącej właścicielem oraz zarządzającym witryną premiumwineacademy.pl oraz będącej właścicielem punktu sprzedaży.
  • Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie premiumwineacademy.pl
  • Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;
  • Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę klubu z winami premiumwineacademy.pl ;
  • Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie premiumwineacademy.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
  • Gościu – rozumie się przez to Użytkownika strony premiumwineacademy.pl, który nie dokonuje rejestracji.
  • Koncie i/lub ID Użytkownika - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
  • Stronie Produktowej – strona klubu z winami premiumwineacademy.pl , na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
  • Punkcie Sprzedaży - jest punkt sprzedaży położony w Warszawie (02-654) w restauracji Cafe Imperial przy ul. Przejazd 6, lokal U9.
  • Dniu Roboczym / Dniach Roboczych – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Korzystanie ze Strony Produktowej oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze Strony produktowej oraz dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz zarejestrowanych z poświadczeniem ukończenia 18 roku życia.
 8. Warunkiem korzystania ze Strony Produktowej jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Opera i Firefox.

II.WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. 1. Warunkiem korzystania z cen klubowych oraz dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży w cenach klubowych jest podanie niezbędnych informacji i rejestracja klubowa.
 2. 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rezerwacji zamówienia lub telefonicznie ze wsparciem konsultanta i / lub sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na Stronie Produktowej, której właścicielem jest Premium Wine Academy Sp. z o.o. będącej również właścicielem witryny premiumwienacademy.pl , co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje: zamawiany Towar lub Towary; dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP); numer telefonu kontaktowego; sposób dokonania płatności, termin odbioru Towarów.
 3. 3. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu , w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia, trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru, którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych i które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 4. 4. Po złożeniu rezerwacji zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania rezerwacji zamówienia lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz z informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa;
 5. 5. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie konsultanta premiumwineacademy.pl, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
 6. 6. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 10:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.
 7. 7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie rezerwacji zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 8. 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. 9. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu +48 501 048 295. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że:
  • Umowa sprzedaży oraz odbiór Towaru może dojść do skutku dopiero po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji zamówienia na stronie premiumwineacademy.pl i uiszczenia opłaty przez Klienta. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu;
  • Dokonując zamówienia telefonicznie przy współpracy z konsultantem premiumwineacademy.pl, Klient po zakończeniu procedury składania rezerwacji zamówienia otrzymuje na adres mailowy, podany konsultantowi, wiadomość e-mail z akceptacją, zawierającą treść zamówienia (dane płatnika, adres wysyłki, kody zamówionych Towarów, łączną kwotę zamówienia i numer zamówienia). Zakończenie procesu zamówienia i płatność dokonywane są w następujący sposób: (…) i) Klient przechodzi do ostatniego kroku zamówienia klikając „Zamawiam i płacę”; ii) Klient dokonuje płatności poprzez system płatności zamieszczony w witrynie i bezpośrednio kierujący do dokonania płatności poprzez wybraną formę za złożone telefonicznie zamówienie (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze) iii) po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość zwrotną dokumentującą ten fakt.
 10. 10. Równoczesne spełnienie tych wymagań jest podstawą do przekazania zamówienia telefonicznego do realizacji.
 11. 11. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 10:00 do godziny 18:00 w Dni robocze.
 12. 12. Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta., a informacja o terminie odbioru zostanie przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy płatności, w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia, a w przypadku zamówień telefonicznych w treści maila weryfikacyjnego wysyłanego do Klienta do potwierdzenia i dokonania płatności.
 13. 13. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie z winami i/lub poprzez dokonanie rezerwacji i opłacenia zamówienia na www.premiumwineacademy.pl wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru.

III.CENY I POLITYKA CENOWA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Produktowej sklepu klubu z winami premiumwineacademy.pl są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie z winami premiumwineacademy.pl przy Towarze, w chwili składania zamówienia. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, którą to usługę Klient może zlecić osobno innemu podmiotowi.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu i witrynie z winami premiumwineacademy.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia rezerwacji zamówienia.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Towarów kupionych w Punkcie Sprzedaży prezentowana jest na stronie sklepu premiumwineacademy.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu odbioru zamówienia oraz formy płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych w Punkcie Sprzedaży oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Punkcie Sprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udzielenia upustu, stosownie do wybranych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1. 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  • osobiście , gotówką. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na Stronie Produktowej premiumwineacademy.pl Przedmiotowa forma płatności nie jest dostępna dla Klientów niezarejestrowanych, składających zamówienie telefonicznie i/lub jako Gość;
  • przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie;
  • za pomocą kuponu, zakupionego na łamach innych portali internetowych, umożliwiającego dokonanie zakupu Towarów Sprzedawcy z określonym rabatem na poszczególne Towary lub kuponów wydanych na podstawie umów zawartych ze Sprzedawcą. Kupony będą realizowane na zasadach określonych w warunkach opisanych w ofercie sprzedawcy kuponów.
 2. 2. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

V. PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, (w restauracji Cafe Imprial ul. Przejazd 6, lokal 9UŻ, 02-654 Warszawa) w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 21:00, do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”).
 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta. W wypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowym może odmówić wydania Towaru.
 3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 4. W przypadku niemożności dokonania odbioru osobiście Klient może upoważnić do odbioru Towaru pełnoletnią osobę trzecią wskazaną w zamówieniu. Wydanie Towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu oraz osoba ta spełnia kryteria opisane w punkcie V. 1.
 5. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu 4 dalsze dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią.
 6. W wypadku opisanym w pkt. V.5 Towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest pod adres podany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia telefonicznie.
 7. Po zawarciu umowy i odbiorze w Punkcie Sprzedaży Dostawa Towaru przez osobę trzecią następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.
 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę, albo od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres biuro@premiumwineacademy.pl , w przypadku Klienta składającego zamówienie telefonicznie. Gotowość do odbioru Towaru następować będzie w ciągu jednego Dnia Roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie z płatnością za gotówkę do godziny 13:30, a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku gotowość do odbioru będzie mieć miejsce w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 10:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi.
 9. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych telefonicznie tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że:
  • wybór Towarów z asortymentu Punktu Sprzedaży przedstawionych na Stronie Produktowej jest ograniczony do aktualnego asortymentu Punktu Sprzedaży;
  • z oferty wyłączone są zestawy startowe i promocyjne aktualnie obowiązujące na witrynie Strony Produktowej premiumwineacademy.pl ;
  • termin odbioru Towaru jest ustalany z Klientem indywidualnie;
  • dopuszczalna forma płatności za tak złożone zamówienie to płatność gotówką przy odbiorze
 10. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana niezwłocznie na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 11. Zaleca się, by przy odbiorze Towaru sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia (w przypadkach opisanych w punktach V.5 i następnych rekomenduje się sprawdzić zawartość opakowania w Punkcie Sprzedaży).
 12. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Punkcie Sprzedaży (lub w wypadku opisanym w punktach V.5 i następnych kurierowi), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

VI.REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
 2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.
 3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU W PRZYPADKU TRANSAKCJI Z KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr zamówienia.
 4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 6. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można wysłać mailem na adres biuro@premiumwineacademy.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje zobowiązywać.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności pod warunkiem otrzymania zwrotu towaru nieotwartego oraz nieuszkodzonego. Zwrot kosztów nie dotyczy opłaconych kosztów odbioru Towaru.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji.
 15. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, Sprzedawca zaleca, by wino, które ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie było otwierane przez Klienta czy też pozbawiane oryginalnej banderoli. Towar uszkodzony, otwarty nie podlega możliwości zwrotu.
 16. Informujemy, iż Klient będący konsumentem, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe. W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. do:
  • Federacji Konsumentów – adresem strony: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html
  • Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – adres strony: http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury mBanku używającej bezpiecznych technik.
 3. W szczególności operator witryny www.premiumwineacademy.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji prelewy.24

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W czasie korzystania z witryny www.premioumwineacademy.pl lub składając telefoniczne zamówienie Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
 2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
 3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204).
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy Premium Wine Academy Sp. z o.o. są gromadzone i przetwarzane w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz będą udostępniane podmiotom trzecim współpracującym bezpośrednio ze sprzedawcą, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art. 23 ust 1 pkt 5 ww. ustawy.
 5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może dokonać zwracając się z prośbą do operatora witryny www.premiumwineacademy.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.
 6. Witryna www.premiumwineacademy.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami.
 7. Niektóre obszary witryny www.premiumwineacademy.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Premium Wine Academy Sp. z o.o. w Punkcie Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką odbieraną w Punkcie Sprzedaży dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Klientowi również za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 3. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna. Sprzedawca dopuszcza do obrotu oferuje jedynie Towary spełniające warunki przydatności do spożycia.
 4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Punkcie Sprzedaży i prezentowanych na Stronie Produktowej www.premiumwineacademy.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. Wszystkie zdjęcia oraz treści zamieszczone na stronie www.premiumwineacademy.pl posiadają ochronę prawno-autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Premium Wine Academy Sp. z o.o. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17. ustawy OPAiPP oraz Sprzedawca będący właścicielem ma prawo dochodzenia odszkodowania za nieprawne użycie na drodze prawnej oraz sądowej. Za każde wykryte nadużycie Sprzedawca będzie dochodził kary w wysokości 1 000 000 złotych.
 6. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 27.11.2019 roku.
 7. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:
  • adres poczty elektronicznej: biuro@premiumwineacademy.pl
  • w formie tradycyjnej na adres rejestracyjny oraz siedziby głównej Sprzedawcy: Premium Wine Academy Sp. z o.o. ul. Puławska 228 lok. 1, 02-670 Warszawa;
  • telefonicznie pod nr +48 501 048 295 pon. - pt.: 9:00-18:00
Mam kod promocyjny